24Shkurt2018

Kliko - Instruksione Juridike - Votimi në Diasporë

 

Instruksione

UDHËZIM JURIDIK-Votimi në diasporë

I. Votimi në diasporë kryhet në tre njësitë zgjedhdore edhe atë:

-Njësia zgjedhore 7 (përfshinë Kontinentin e Evropës dhe Afrikës)

-Njësia zgjedhore 8 (përfshinë Kontinenin e Amerikës Veriore dhe Jugore)

-Njësia zgjedhore 9 (përfshinë Kontinentin e Australisë dhe Azisë)

II. Kush ka të drejtë të votojë në diaporë dhe proçedura

-Të drejtë votë në diasporë ka çdo person që gjendet në listën zgjedhore unikale që udhëheqet nga KSHZ -Shkup dhe qendron jashtë Maqedonisë më shumë se 3 muaj.

-Verifikimi a jeni në listën zgjedhore unikale mund ta bëni nëpërmjet e-lista zgjedhore (e-izbiraçki spisok), www.sec.mk, lista zgjedhore në versonin shqip ose në versionet e gjuhëve tjera në përdorim, njëherit personat e autorizuar për çështjen e votimit në diasporë mund të marrin edhe CD të listës zgjedhore të ndara me Komuna.

-Çdo përson që dëshiron të paraqitet të votoje në diasporë duhet të plotsojëFORMULARIN nr.29 (SHKARKO KËTU) dheFLETEPARAQITJEN nr.30 gs (SHKARKO KËTU) me plotsimin e tyre saktë dhe bashkangjitur të skenuara pjesë nga pasaporta personale (pjesën e para dhe të dytë dhe një dokument tjetër të lëshuar nga organet zyrtare në vendet ku është rezident më shumë se tre muaj dërguar në postën elektronike:

Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript për ta parë ; - njësia nr.7, 

III. Kur duhët të paraqiten (afati kohor):

-Paraqiten prej ditës kur shpallën zgjedhjet nga Kryetari i Parlamentit të RM-së deri nëpërfundimin e shqytrimit publik të listës zgjedhore (nga 7 Mars deri me 30 Mars 2014) dhe ato që paraqiten për të votuar për zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2014 të njejtin evidentohen në çertifikatën e veçantë të listës zgjedhore vetëm për këto zgjedhje dhe pas përfundimit të tyre të njejtët kthehen në listën zgjedhore unikale dhe në zgjedhjet lokale 2017 votojnë në vendvotimet që kanë adresën në letërnjoftimet ose pasaportën në RM-së.

Shtetasit e Republikës së Maqedonisë, të cilët tëdrejtën e tyre të votës duan që ta realizojnë në përfaqësitë diplomatiko-konzulare,përkatësisht në zyrat konzulare të Republikës së Maqedonisë, fletëparaqitjen për votim duhet ta parashtrojnë në këto e-mailadresa:


1. (EVROPA) 
  e-mail adresën  Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript për ta parë  fletëparaqitje për votim parashtrojnë personat të cilët të drejtën e tyre të votës duan që ta realizojnë në njërën nga përfaqësitë diplomatiko-konzulare përkatësisht në zyrat konzulare të Republikës së Maqedonisë në:TIRANË, VJENË, BRUKSEL, SARAJEVË, SOFJE, ZAGREB, KOPENHAGË; TALIN, PARIS, STRAYBURG, BERLIN, BONË,MYNIH,ATHINË, SELANIK, BUDIMPESTË, ROMË,VENEDIK,TEL AVIV,VATIKAN, HAGË,VARSHAVË, BUKURESHT, MOSKË, BEOGRAD, LUBLANË, MADRID, STOKHOLM,BERNË, ANKARË, STAMBOLL, LONDËR, PODGORICË, PRAGË,PRISHTINË, dhe OSLO

- Në pajtim me nenin 2 alineja 17 të Kodit zgjedhor, bashkë me fletëparaqitjen për votim është e detyrueshme që të dorëzohen ekzeplarë(kopje) të dokumenteve si dëshmi për qëndrimin jashtë vendit dhe atë

- DOKUMENT / VËRTETIM OSE KOPJE TË DOKUMENTIT SI DËSHMI E QËNDRIMITJASHTË VENDIT MË SHUMË SE TRE MUAJ PARA DITËS SË MBAJTJES SË ZGJEDHJEVE OSE ME PUNË TË PËRKOHËSHME MË SHUMË SE NJË VIT.

- LEJE PËR QËNDRIM OSE PËR PUNË JASHTË VENDIT TË LËSHUAR PREJ ORGANIT KOMPETENT TË SHTETIT PËRKATËS